TYPO3 Agency - coding, design and website development

Prečo Typo3?

TYPO3 CMS (redakčný systém) sa ľahko používa, pretože jeho rozhranie je jednoduché. Môžete editovať svoje stránky bez znalosti HTML alebo CSS programovania. Samozrejme, že existuje mnoho systémov pre správu obsahu, ale Vy si zamilujete TYPO3, pretože môžete:

 • používať šablóny, ktoré sa dajú ľahko zjednodušiť pre každodenné pracovné postupy s TYPO3
 • spravovať webové stránky do podstránok a zložiek
 • spravovať viac webov naraz s podporou viac ako 30 jazykov
 • spravovať kontá užívateľov
 • používať pokročilé nástroje, ktoré sú základnou súčasťou systému TYPO3
 • upravovať obsah v backend-e a potom vidieť výsledky vo frontend-e
 • použiť vstavané vyhľadávanie
 • rozšíriť webové stránky o rozšírenia (tzv. TYPO3 extensions), ktoré sú podporované komunitami zložených z profesionálov na TYPO3

 

TYPO3 patrí medzi najlepšie aplikácie pre tvorbu dynamických internetových stránok, pričom si zachováva prehľadnosť a jednoduchosť použitia. Túto jeho vlastnosť oceňujú koncoví používatelia bez špeciálneho technického zaškolenia. Vďaka tomu získal systém TYPO3 ocenenie od magazínu .NET „Najlepší otvorený systém pre správu obsahu“ a bol odmenený piatimi hviezdičkami.

Pre koho je redakčný systém Typo3?

TYPO3 CMS je vhodné pre internetové riešenia najrôznejších typov a aplikácií. Je to systém ktorý sa dá ľahko použiť pri malých stránkach ale aj komplexných riešeniach webov, E-shopov. Avšak jeho silné vlastnosti sa naplno prejavia pri rozsiahlych weboch. TYPO3 využívajú predovšetkým veľké spoločnosti, pretože:

Automatizácia procesov

Výhodou TYPO3 CMS je automatizácia firemných procesov. Pomocou redakčného systému TYPO3 sa cez rôznych ľudí vo firme môže pohybovať určitý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne modifikovať.

Firemné procesy
Archivácia dokumentov

Archivácia dokumentov

TYPO3 je často využívaný ako nástroj na archiváciu dokumentov (obrázky, video, blogy). Túto možnosť využívajú predovšetkým mediálne firmy ako televízie, vydavateľstvá, ktorých predmet podnikania je priamo spojený s poskytovaním obsahu.

Komunikácia

Všetky veľké medzinárodné spoločnosti využívajú TYPO3 na správu svojej firemnej komunikácie. Redakčný systém firmám umožnujú nestratiť sa v dokumentoch a nájsť ich jednoducho a rýchlo na serveri.

Firemná komunikácia

Pokiaľ plánujete spustenie rozsiahlejšieho portálu s viacerými funkciami, integráciou videa, sociálnych aspektov komunikácie a iných služieb, alebo portál s množstvom obsahu, potom by ste ani nemali uvažovať nad iným CMS systémom.

TYPO3 je možné použiť aj pre malý portál, pretože ak vznikne požiadavka, aby po čase z malej stránky vznikol rozsiahly web,v prípade použitia TYPO3 stačí už len rozšíriť existujúci systém.

TYPO3 a odvetvia

TYPO3 a odvetvia

Kľúčové vlastnosti TYPO3

 • intuitívne a jednoduché ovládanie fungujúce v akomkoľvek type prehliadača
 • prehľadná správa štruktúry a obsahu stránok, pohodlné vytváranie jazykových verzií
 • viacero stupňov oprávnení (redaktor, editor, administrátor), skupiny užívateľov, integrované nástroje pre tímovú prácu a workflow)
 • editácia obsahu priamo na stránkach, uchovávanie histórie zmien
 • jednoduchá práca s obrázkami bez potreby použitia grafického editora

 

Vý­znam­ný ar­gu­ment ho­vo­ria­ci v pros­pech redakčného systému TYPO3 je už zá­klad­ný fakt, že vznik­ol ako dôs­le­dok kva­lit­nej a efek­tív­nej tí­mo­vej spo­lup­rá­ce. Táto skutočnosť sa vý­raz­ným spô­so­bom pre­ja­vu­je najmä pri reali­zá­cii rie­še­nia, keď je TYPO3 ko­mu­ni­ta vý­vo­já­rov i pou­ží­va­te­ľov ochot­ná po­môcť vy­rie­šiť aký­koľ­vek prob­lém. Ďal­šou prednosťou systému TYPO3, kto­rej exis­ten­ciu oce­nia hlav­ne dl­ho­do­bej­ší ad­mi­nis­trá­to­ri, ale aj pou­ží­va­te­lia, je neus­tá­le pre­bie­ha­jú­ci vý­voj a roz­voj tých­to sys­té­mov.

Tieto výhody dostávajú váš portál postavený na open source systéme TYPO3 do pozície, kedy vaša internetová stránka nik­dy ne­zos­tar­ne a do­ká­že udr­žať krok s do­bou, kto­rá dnes nap­re­du­je nao­zaj rých­lym tem­pom.

Google Summer of Code 2013

globálny program, ktorý ponúka študentom vytvoriť kód pre open source projekty – TYPO3 sa zaradil medzi organizácie, ktoré boli súčasťou Google Summer of Code 2013

 

TYPO3 na CeBIT 2013

TYPO3 spolu s ostatnými open source systémami bol prezentovaný na CeBIT-e 2013 (5.-9. marec 2013 v Hannoveri, Nemecko)

 

TYPO3 kongres pre nemecké univerzity

asi 60 účastníkov z 38 univerzít diskutovali o TYPO3 systéme v Hannoveri v Nemecku (21.-22. November 2012)

TYPO3 v číslach

 • 9 479 000+ stiahnutí z portálu Sourceforge.net
 • 500 000+ web stránok používajúcich TYPO3 systém
 • 79 000+ vývojárov sa podieľa na tvorbe TYPO3
 • k dispozícii 1790+ rozšírení
 • 51 jazykových lokalizácií
 • 1647+ konzultantov po celom svete
 • 9 998+ funkcií balíka TYPO3