TYPO3 Agency - coding, design and website development

Čo je Typo3?

TYPO3 je Content Management System (CMS), čo v preklade znamená systém pre správu obsahu, tzv. redakčný systém. TYPO3 je systém, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie alebo úpravu web stránok bez akýchkoľvek znalostí programovania. Pôvodne sa CMS zameriavali výlučne na správu obsahu stránok, postupne však tieto systémy umožňujú ovládať kompletne celý web - od obsahu cez funkcionalitu až po dizajn. Redakčný systém umožňuje aktualizovať obsah web stránok oveľa jednoduchšie a zároveň efektívnejšie

TYPO3 patrí medzi Open Source systémy, čím sa stáva dostupným bez nutnosti platenia licenčných poplatkov. Open source v preklade znamená otvorený zdroj/kód, a preto softvéry vyvíjané na tomto princípe sú prístupné odbornej i laickej verejnosti a k jeho vývoju môže prispieť každý jednotlivec.

Prečo Typo3?

TYPO3 CMS (redakčný systém) sa ľahko používa, pretože jeho rozhranie je jednoduché. Môžete editovať svoje stránky bez znalosti HTML alebo CSS programovania. Samozrejme, existuje veľa systémov pre správu obsahu, ale Vy si zamilujete TYPO3, pretože môžete:

 • Používať šablóny, ktoré sa dajú ľahko zjednodušiť pre každodenné pracovné postupy s TYPO3
 • Spravovať webové stránky do podstránok a zložiek
 • Spravovať kontá užívateľov
 • Používať pokročilé nástroje, ktoré sú základnou súčasťou systému TYPO3
 • Upravovať obsah v backend-e a potom vidieť výsledky vo frontend-e
 • Použiť vstavané vyhľadávanie
 • Rozšíriť webové stránky s rozšíreniami podporované komunitami skladajúce sa z mnohých profesionálov, ktorí sa vyznajú v TYPO3

TYPO3 patrí medzi najlepšie aplikácie pre tvorbu dynamických internetových stránok, pričom si zachováva prehľadnosť a jednoduchosť použitia. Túto jeho vlastnosť oceňujú koncoví používatelia bez špeciálneho technického zaškolenia. Vďaka tomu získal systém TYPO3 ocenenie od magazínu .NET „Najlepší otvorený systém pre správu obsahu“ a bol odmenený piatimi hviezdičkami.

Pre koho je redakčný systém TYPO3?

TYPO3 CMS je vhodný pre internetové riešenia najrôznejších typov a aplikácií. Je to systém ktorý sa dá ľahko použiť pri malých stránkach ale aj komplexných riešeniach webov a Eshopov. Avšak jeho silné vlastnosti sa naplno prejavia pri rozsiahlých weboch. TYPO3 využívajú predovšetkým veľké spoločnosti, pretože:

Výhodou TYPO3 CMS je automatizácia firemných procesov. Pomocou redakčného systému TYPO3 sa cez rôznych ľudí vo firme môže pohybovať určitý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne modifikovať.

Výhodou TYPO3 CMS je automatizácia firemných procesov. Pomocou redakčného systému TYPO3 sa cez rôznych ľudí vo firme môže pohybovať určitý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne modifikovať.

Výhodou TYPO3 CMS je automatizácia firemných procesov. Pomocou redakčného systému TYPO3 sa cez rôznych ľudí vo firme môže pohybovať určitý materiál, ktorý môžu pripomienkovať, meniť, alebo inak spoločne modifikovať.

Firemná komunikácia

Typo3 a odvetia

Odvetvia

Kľúčové vlastnosti TYPO3

 • Intuitívne a jednoduché ovládanie fungujúce v akomkoľvek type prehliadača
 • Prehľadná správa štruktúry a obsahu stránok, pohodlné vytváranie jazykových verzií
 • Viacero stupňov oprávnení (redaktor, editor, administrátor), skupiny užívateľov, integrované nástroje pre tímovú prácu a workflow
 • Editácia obsahu priamo na stránkach, uchovávanie histórie zmien
 • Jednoduchá práca s obrázkami bez potreby použitia grafického editora

Vý­znam­ný ar­gu­ment ho­vo­ria­ci v pros­pech redakčného systému TYPO3 je už zá­klad­ný fakt, že vznik­ol ako dôs­le­dok kva­lit­nej a efek­tív­nej tí­mo­vej spo­lup­rá­ce. Táto skutočnosť sa vý­raz­ným spô­so­bom pre­ja­vu­je najmä pri reali­zá­cii rie­še­nia, pri ktorom je TYPO3 ko­mu­ni­ta vý­vo­já­rov i pou­ží­va­te­ľov ochot­ná po­môcť vy­rie­šiť aký­koľ­vek prob­lém. Ďal­šou prednosťou systému TYPO3, kto­rej exis­ten­ciu oce­nia hlav­ne dl­ho­do­bej­ší ad­mi­nis­trá­to­ri ale aj pou­ží­va­te­lia, je neus­tá­le pre­bie­ha­jú­ci vý­voj a roz­voj tých­to sys­té­mov. Tieto výhody dostávajú váš portál postavený na open source systéme TYPO3 do pozície, kedy vaša internetová stránka nik­dy ne­zos­tar­ne a doká­že udr­žať krok s do­bou, kto­rá dnes nap­re­du­je nao­zaj rých­lym tem­pom.

Google Summer of Code 2013

Globálny program, ktorý ponúka študentom vytvoriť kód pre open source projekty – TYPO3 sa zaradil medzi organizácie, ktoré boli súčasťou Google Summer of Code 2013

TYPO3 na CeBIT-e 2013

TYPO3 spolu s ostatnými open source systémami bol prezentovaný na CeBIT-e 2013 (5.-9. marec 2013 v Hannoveri, Nemecko)

TYPO3 kongres pre nemecké univerzity

asi 60 účastníkov z 38 univerzít diskutovali o TYPO3 systéme v Hannoveri v Nemecku

TYPO3 v číslach:

 • Viac ako 7 500 000 stiahnutí z portálu Sourceforge.net
 • Viac ako 500 000 web stránok používajúcich TYPO3 systém
 • Viac ako 100 000 vývojárov sa podieľa na tvorbe TYPO3
 • K dispozícii 5 906 rozšírení
 • 51 jazykových lokalizácií
 • Viac ako 1647 konzultantov po celom svete
 • Viac ako 9 998 funkcií balíka TYPO3